Sąd Arbitrażowy

Na czym polega Sąd Arbitrażowy?

Izby gospodarcze są uprawnione do tworzenia sądów polubownych (sądów arbitrażowych), Sąd polubowny jest to niepaństwowy sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych poddanych mu pod rozstrzygnięcie mocą zapisu na sąd polubowny. Stałe sądy polubowne z reguły działają przy izbach gospodarczych, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się problematyką gospodarczą

Sąd polubowny uprawniony jest do rozstrzygania sporów, a także do prowadzenia postępowań pojednawczych i wydawania ekspertyz. Sądy arbitrażowe są niezależne od sądów powszechnych, a ich wyroki mają przy tym równą moc prawną. Arbitraż charakteryzuję się większą prostotą postępowania, jest mniej sformalizowany. Działa jednoinstancyjnie, w oparciu o jasne zasady. Od wyroku zapadłego w postępowaniu przed sądem polubownym nie przysługuje odwołanie. Strony sporu wspólnie wyznaczają arbitrów i godzą się na ich wyrok.

Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną równą z wyrokiem lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego stanowi swego rodzaju zatwierdzenie tego wyroku przez sąd powszechny, przy czym odmowa takiego zatwierdzenia możliwa jest wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Sąd powszechny nie bada wyroku sądu polubownego pod kątem prawidłowości rozstrzygnięcia.

Nie ma konieczności prowadzenia postępowania o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, jeśli strona dobrowolnie go wykona. Po zakończeniu rozpoznania sprawy sąd polubowny składa akta sprawy wraz z oryginałem wyroku w tym sądzie powszechnym, który byłby właściwy do rozpoznania sporu, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny.

Sąd polubowny, niewątpliwie niesie za sobą wiele korzyści, takich jak: szybkość postępowania, poufność, fachowe przygotowanie arbitrów, oszczędność czasu i pieniędzy, przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalizmu prowadzenia postępowania.